Класифікація та склад інвестиційних проектів

Інвестиційні проекти класифікуються за різними ознаками: за масштабами, термінами реалізації, якості виконання, обмеженості ресурсів, учасникам і т.п. Розглянемо основні типи інвестиційних проектів детально.

Класифікація та склад інвестиційних проектів

Малі проекти невеликі за масштабом, прості і обмежені обсягами. В американській практиці величина капіталовкладень таких проектів до 10-15 млн дол., Трудовитрати до 40-50 тис. Чел.-ч. Мегапроекти – це цільові програми, що містять безліч взаємопов’язаних проектів, об’єднаних спільною метою, виділеними ресурсами і відпущеними на їх виконання часом. Мегапроекти характеризуються високою вартістю (близько 1 млрд дол. І більше), трудомісткістю (15-20 млн чіл.-ч.), тривалістю реалізації (5 7 і більше років).

Складні проекти мають на увазі наявність технічних, організаційних або ресурсних завдань, вирішення яких передбачає нетривіальні підходи та підвищені витрати на їх рішення. Бездефектні проекти в якості домінуючого чинника використовують підвищену якість. Зазвичай, вартість таких проектів дуже висока і вимірюється сотнями мільйонів і навіть мільярдами доларів (наприклад, проекти атомних електростанцій).

Мул’тіпроекти включають зміна існуючих або створення нових організацій і фірм. Мультипроекта вважається виконання безлічі замовлень (проектів) та послуг в рамках виробничої програми фірми, обмеженої її виробничими, фінансовими, тимчасовими можливостями і вимогами замовників. Як альтернативні мультипроекта виступають монопроекти, мають чітко окреслені ресурсні, часові та інші рамки, реалізовані єдиної проектною командою і являють собою окремі інвестиційні, соціальні та інші проекти.

Основні види інвестиційних проектів

1. Соціальні проекти орієнтовані:

 • на забезпечення безпечних умов життєдіяльності;
 • на підтримку соціально незахищених верств населення;
 • на підтримку громадської безпеки;
 • на розвиток соціальної сфери;
 • на охорону навколишнього середовища та ін.

2. Науково-технічні (інноваційні) проекти спрямовані:

 • на розвиток наукових досліджень і розробок;
 • на створення нової техніки і технології;
 • на розробку нової продукції, споживчих товарів і послуг і т.п.

3. Виробничо-технологічні проекти пов’язані:

 • з підтримкою і оновленням виробництва;
 • з використанням нових технологій;
 • з розвитком виробничого потенціалу та ін.

4. Проекти підвищення якості та ефективності роботи ставлять собі за мету:

 • зниження витрат виробництва та обігу;
 • підвищення продуктивності праці;
 • економію ресурсів;
 • поліпшення якості продукції і т.п.

5. Торговельні проекти являють собою систему заходів, спрямованих:

 • на збереження позицій на ринку;
 • на створення або завоювання нових секторів ринку (проникнення на ринок);
 • на забезпечення ефективної, прибуткового продажу товарів.

6. Організаційні проекти пов’язані:

 • з удосконаленням організації та управління об’єктами виробничої і соціальної сфери;
 • з використанням прогресивних форм і методів організації виробництва та обігу;
 • із застосуванням сучасних засобів організаційної та управлінської техніки і ін.

7. Інформаційні проекти спрямовані на використання сучасних методів і засобів зберігання, передачі, обробки інформації.

В рамках кожного з перерахованих видів інвестиційних проектів можуть існувати численні різновиди даного виду; можливі і специфічні проекти, які не вписуються в ці види. Одночасно в кожному реальному інвестиційному проекті поєднуються різні види, так що вид проекту відображає тільки його головну мету, цільову орієнтацію, тобто в кожному реальному інвестиційному проекті містяться окремі заходи, які можуть бути віднесені до інших видів проектів. Це властивість випливає з комплексного характеру інвестиційних проектів, що представляють сукупність різнохарактерних дій, підпорядкованих єдиній цільової задачі.

Рекомендується до складу інвестиційного проекту включати наступні розділи.

 1. Коротка характеристика проекту (резюме). Характеризуються основні аспекти проекту, за якими інвестор повинен зробити висновок про те, чи відповідає проект його вимогам за рівнем прибутковості і ризику, обсягом інвестиційних ресурсів, термінами реалізації і іншим параметрам.
 2. Передумови та основна ідея проекту. Наводяться найбільш важливі для реалізації проекту параметри, характеризуються регіон розташування, його ресурсна і ринкове середовище, даються графік реалізації проекту, його ініціатор.
 3. Аналіз ринку і концепція маркетингу. Викладаються результати маркетингових досліджень, обґрунтовуються концепція маркетингу і його бюджет.
 4. Сировина і постачання. Наводяться види використовуваних сировини і матеріалів, їх потреба, наявність в регіоні, основні постачальники, графік поставок і пов’язані з ними витрати.
 5. Місце розташування, будівельна ділянка і навколишнє середовище. Описуються розташування проекту, характер природного навколишнього середовища і ступінь впливу на неї проекту, інвестиційний клімат регіону і його соціально-економічні умови, стан регіональної інфраструктури, обгрунтовуються вибір будівельної ділянки та витрати по його освоєнню.
 6. Проектування і технологія. Обґрунтовується виробнича програма і оцінюється необхідна виробнича потужність, вибираються технологія і способи її придбання, визначається перелік необхідних машин і устаткування і розробляється планування підприємства, оцінюються інвестиційні витрати.
 7. Організація управління. Наводяться організаційна схема і система управління підприємством, обгрунтовується організаційна структура управління, складається кошторис накладних витрат по управлінню.
 8. Трудові ресурси. Даються вимоги по професійно-кваліфікаційним складом працівників, оцінка можливостей їх залучення в рамках регіону, організація набору і план навчання працівників і пов’язані з цим витрати.
 9. Планування реалізації проекту. Обгрунтовуються стадії і заходи реалізації проекту, складається графік його реалізації, розробляється бюджет реалізації проекту.
 10. Фінансовий план і оцінка ефективності інвестицій. Міститься фінансовий прогноз і основні види фінансових планів, розраховується загальний обсяг інвестиційних витрат, наводяться методи і результати оцінки ефективності інвестицій, виконується оцінка інвестиційних ризиків.

 

Rating
( 1 , average 5 from 5 )
Андрей Зорбан / автор статьи
Фінансовий аналітик, керуючий Zor Bank
Leave a Reply